Získejte rychlý přehled díky oznámením o mimořádných zprávách

Podmínky služby

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Livesport News s.r.o., se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 090 21 370, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 329035 (dále jen „poskytovatel“) a třetími fyzickými osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.FlashSport.com (dále jen „webová stránka“) či prostřednictvím aplikací FlashSport učených pro mobilní zařízení (dále jen „aplikace“).
 2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Práva a povinnosti stran ohledně získávání odměny uživatelem v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb upravuje zvláštní ujednání stran.
 3. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
 4. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.5 obchodních podmínek.
 5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce či v rámci aplikace a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ (dále jen „žádost o registraci“). Údaje uvedené uživatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
 2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty uvedené z žádosti o registraci (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
 5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace uživatele může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět nastavení služby, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat texty z periodických publikací a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele (vyplnění požadovaných údajů uživatelem).
 3. Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem či jinou osobou tvořící s poskytovatelem koncern. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
 5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. Podmínky služby

 1. Služba je primárně určena k ukládání rozmnoženin slovesných děl pro osobní potřebu uživatelem na hardwarové prostředky zajišťované poskytovatelem, v případech, kdy účelem ukládání rozmnoženin slovesných děl uživatelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu (dále jen „služba“). Informace (soubory) uložené uživatelem v rámci služby nejsou zpřístupněny dalším osobám či zveřejněny. Některé rozšířené funkce služby mohou být poskytovatelem zpoplatněny (dále jen „rozšířená funkcionalita“).
 2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
 3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené uživatelem v rámci služby nemusí být poskytovatelem zálohovány. Uživatel souhlasí s tím, že informace uložené uživatelem v rámci služby mohou být poskytovatelem porušeny či jinak znehodnoceny.
 4. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci služby může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.
 5. Zobrazení informací (souborů) ukládaných uživatelem v rámci služby může být poskytovatelem odloženo. Informace (soubory) uložené uživatelem v rámci služby, mohou být poskytovatelem kdykoliv odstraněny.
 6. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.

5. Obsah smlouvy o poskytování služeb

 1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude uživateli poskytovat službu. V případě, že se uživatel rozhodne využít rozšířenou funkcionalitu služby, která je zpoplatněna, zavazuje se touto smlouvou zaplatit poskytovateli za její využití odměnu, a to ve výši zobrazené v uživatelském rozhraní služby.
 2. Rozšířená funkcionalita služby je uživateli poskytována na dobu určitou, a to na dobu, jež byla smluvními stranami smluvena při objednávání rozšířené funkcionality služby. Po uplynutí této smluvené doby, v případě, že ze strany uživatele nebude rozšířená funkcionalita služby zaplacena pro další období, dojde k omezení funkcionality služby (na základní rozsah).

6. Rozšířená funcionalita služby - odměna poskytovatele

 1. V případě, že se uživatel rozhodne využít rozšířenou funkcionalitu služby, zavazuje se za to zaplatit poskytovateli odměnu, a to ve výši zobrazené v uživatelském rozhraní služby. Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb je uživatelem hrazena předem.
 2. K čerpání rozšířené funkcionality služby uživatelem může dojít až poté, kdy je odměna poskytovatele uhrazena. Možnost čerpání rozšířené funkcionality služby může být poskytovatelem odloženo až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.

7. Využívání služby – obsah ukládaný uživatelem

 1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat informace (soubory), jejichž obsah či uložení uživatelem je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
  1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
  2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
  3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
 3. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jiné hromadné zprávy. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
 4. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Uživatel nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
 5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.
 6. Za soulad informací ukládaných či šířených v rámci služby uživatelem s obecně závaznými právními předpisy odpovídá uživatel. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o některých službách informační společnosti“), odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
 7. Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že poskytovatel zjistí, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.
 8. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo práva na ochranu osobnosti, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.1 obchodních podmínek.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
 3. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 13.7). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 13.7).

9. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů (dále jen „nařízení“).

10. Svolení k zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies

 1. Uživatel ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

11. Trvání smlouvy o poskytování služeb

 1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.
 2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.
 3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v odstranění svého uživatelského účtu.
 4. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli, a to na adresu uživatele. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
 5. Uživatel bere na vědomí, že odstraněním uživatelského účtu či ukončením smlouvy o poskytování služeb dojde k odstranění všech informací uložených uživatelem v rámci služby.

12. Doručování – právní jednání

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele, tedy na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

13. Závěrečná ustanovení

 1. Vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
 3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo kupní smlouvy neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží nebo se takovým stane, nastoupí namísto takového ustanovení jiné, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.
 5. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří: Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
 6. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Kontaktní údaje poskytovatele: doručovací adresa Livesport News s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 255 702 420.

Tyto podmínky užití ve verzi č. 2 byly naposledy aktualizovány dne 22. 4. 2020 (FSP.COM-ToU-20200422-2)

Příloha č. 1 obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).

Adresát (poskytovatel):Livesport News s.r.o.
se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 090 21 370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 329035
tímto uživatel odstupuje od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne
Jméno a příjmení uživatele:
Bydliště uživatele:
Datum:
Podpis uživatele: (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

FlashSportSportovní zprávy na míru.

Mám zájem využívat své privátní úložiště a chci si do něj ukládat články se sportovní tématikou.

Používáme cookies a další technologie, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit vašim potřebám.